Regulamin sklepu

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.akli.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

„Sprzedawca” – firma AKLI S.C. 95-200 Szynkielew, Szynkielew 31 H, NIP 7272820175, REGON 368697852

„Sklep” –sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.akli.pl oraz jej podstronach,

„Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie,

„Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

„Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

II. Postanowienia ogólne.

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im:
zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu,
a także stworzenia swego Konta.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać
modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami
umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

§ 5

Dokonanie zakupu w Sklepie wymaga uprzedniego założenia Konta.

Założenie Konta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu
odpowiedniego formularza.

§ 6

Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta.
Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
Podczas korzystania ze Sklepu, jak również podczas komunikacji ze Sprzedawcą, Klient nie ponosi innych kosztów za korzystanie ze środka
porozumiewania się na odległość poza zwykle stosowanymi.

III. Założenie Konta.

§ 7

Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Zarejestruj się”. Znajdujący się tam formularz
stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło do Konta.

Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności.

Kliknięcie przycisku „Wyślij” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy.
Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.

Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail,
wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta. Do wiadomości dołączany jest Regulamin oraz polityka prywatności.

Świadczenie usługi o założenie Konta rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu.

Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn,
w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu.
Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Sprzedawcy.

§ 8

Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione
nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 9

Usługa założenia Konta jest bezpłatna.

Po założeniu Konta Klient ma możliwość podglądu: statusu realizacji zamówień i historii zamówień, zapisywania adresów dostaw,
przeglądu zgłoszonych przez siebie adresów oraz ulubionych towarów.

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia.

§ 10

Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Konta.

Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 11

W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka”
znajdującej się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość
dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.

Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić należy wybrać sposób dostawy oraz płatności. Obok dostępnych
sposobów dostawy oraz płatności wyświetlone są ich koszty. W rubryce „Łącznie” podana jest kwota uwzględniająca ceny towarów dodanych
do koszyka oraz cenę wybranego sposobu dostawy i płatności.

W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez wcześniejszego uzupełnienia Konta o adres dostawy lub w przypadku,
gdy będzie chciał dostarczyć zamówiony towar na inny adres, niż przypisany do Konta, wówczas powinien podać stosowne dane w formularzu
dostępnym w oknie składania zamówienia. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

Wyświetlony w podsumowaniu koszyk towarów wraz z podaniem ich ilości, a także cen oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz
z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.

Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku
„Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Do potwierdzenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz oświadczenie że Klient wie,
iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” powoduje złożenie przez Klienta,
Sprzedawcy oferty zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

Po złożeniu zamówienia wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, co powoduje związanie Klienta ofertą.
Sprzedawca prześle także do Klienta mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta oraz podsumowaniem jego treści. Mail ten nie stanowi
jeszcze przyjęcia oferty Klienta.

Następnie Sprzedawca potwierdzi e-mailem, wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w Koncie lub w zamówieniu, przyjęcie oferty złożonej przez Klienta.
Z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Klienta, w taki sposób, że Klient miał możliwość zapoznania się
z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Jeżeli Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Klienta,
wówczas prześle do niego e-mail z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i przyczynach takiego kroku.

§ 12

Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów,
po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności
są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

§ 13

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

§ 14

Sprzedawca wskazuje, że ma obowiązek dostarczenia towaru będącego przedmiotem zamówienia bez wad.


§ 15

Do kompresorów (sprężarek) klimatyzacji Sprzedawca dolicza kaucję zwrotną w wysokości 123zł brutto.
Kaucja jest osobną pozycją na dokumencie sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu kwoty kaucji po otrzymaniu
od Klienta starego, wadliwego lub zużytego kompresora (sprężarki) na wskazane przez Klienta konto bankowe.

§ 16

Klient dostarcza zużyty kompreser (sprężarkę) we własnym zakresie, dowolną metodą.

V. Zwroty i reklamacje.

§ 17

Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą,
bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym
Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła
w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie
14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu
od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy
podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).

Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem http://akli.pl/media/odstapienieodumowy.pdf,
jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia
od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia
rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie,
a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument
odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca wskazuje, że ze względu na charakter zamówionych przez Konsumenta rzeczy,
może się okazać, że nie będą one mogły być odesłane pocztą w zwykłym trybie, co może spowodować zwiększenie koszty zwrotu rzeczy.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 18

Sprzedawca zwraca uwagę, że zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)
prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą m.in. w odniesieniu do umów:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy
lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał,
lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia
od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania
nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 19

Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail:
ac@akli.pl, osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a, bądź w innej formie.

W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta
umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

VI. Czas trwania umowy o założenie Konta.

§ 20

Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 21

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie
wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres ac@akli.pl lub w innej formie.
Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę wypowiedzenia.

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 22

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 23

Sprzedawca wskazuje, że w przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,
istnieje możliwość pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, takich jak np. mediacja, sąd polubowny.

§ 24

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie http://akli.pl/regulamin

Newsletter